Logo
a2059

Poslanie

Sme centrum vzdelávania Jezuitov a katolíckej Charity.

"ˇiaden dialóg bez toho, aby sme vieru zdieľali s inými, skúmali kultúry, zabezpečili spravodlivosť."
(34. generálna kongregácia Spoločnosti Je˛išovej, 1995)

"Rovnaké šance pre všetkých, solidárny prístup a pripravenosť podeliť sa – to sú pre nás základné a nevyhnutné piliere spoločnosti."
(poslanie Charity Viedenskej arcidiecézy)

Základom je pre nás kresťanský obraz človeka: 

Vzhľadom na to chápeme ľudí ako celok, s úctou a rešpektom. Nasledujúc príklad kardinála Königa chceme ˛iť a sprostredkovať presvedčenie, otvorenosť a dialóg. Sme inštitúcia  katolíckej Cirkvi verná obrazu otvorenej Cirkvy. 

Sprevádzame dospelých v ich osobných alebo profesionálnych procesoch učenia sa.

Naše programové ťa˛iská sú ignaciánska spiritualita, rozvoj rádov, sociálny mana˛ment, hospic a paliatívna starostlivosť, ako aj problémy spoločnosti. Oslovujeme ľudí, tímy a organizácie, ktoré by chceli seba alebo svojich spolupracovníkov osobne, partnersky, sociálne a profesionálne ďalej vzdelávať a rozvíjať, chcú sa odvá˛iť na nové veci a pritom objaviť aj duchovné dimenzie. 

Inštitúcie majú mo˛nosť zorganizovať v našich priestoroch vlastné podujatia – poskytujeme im pritom podporu. Ponúkame poradenstvo a sprevádzanie, ktoré vyplývajú z našich odborných schopností. Aj skupiny vzájomnej pomoci a podpory sú u nás vítané. 

Vytvárame priateľské a podporné prostredie vďaka nášmu kreatívnemu a kompetentnému nasadeniu. 

Sme multiprofesionálny tím rôzneho pôvodu, jazyka a nábo˛enstva ˛ijúci rôznym spôsobom ˛ivota. Pova˛ujeme sa za odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a sprevádzania osobnými a sociálnymi vývojovými a vzdelávacími procesmi. Hlásime sa k neustálemu rozvoju kvality a s našimi účastníkmi a hosťami spolupracujeme na ďalšom rozvoji našej ponuky. V dome kardinála Königa zohľadňujeme sociálne, kultúrne, ekonomické a ekologické aspekty udr˛ateľnosti. 

Všetky procesy učenia sa si vy˛adujú dôslednú starostlivosť o telo, myseľ a dušu. Preto ponúkame zdravé stravovanie, útulné hosťovské izby, moderné priestory pre semináre, priestory pre duchovné rozjímanie a veľký park. 

Cieľom je dopomôcť ľuďom, ktorí k nám prídu, k úspešnému učeniu sa.

Úspešné učenie sa chápeme ako proces s nasledujúcimi aspektmi: hľadanie vlastnej identity, orientovanie sa vo svete a jeho formovanie. Ľudia si uvedomujú samých seba, svoju vieru, svoje osobné a sociálne schopnosti, rozširujú ich a sú posilňovaní a podporovaní v hľadaní zmyslu ˛ivota. Ľudia si uvedomujú vlastné obrazy sveta, na základe ktorých chápu svet a orientujú sa v ňom; nadobúdajú znalosti, rozširujú si svoje horizonty a spoznávajú súvislosti; vytvárajú si názory a zaujímajú stanoviská. Ľudia sú schopní prevziať zodpovednosť a sú v tom podporovaní, stávajú sa aktérmi vytvárania svojho ˛ivota a sveta; stávajú sa tvorivými a vysielajú impulzy.

 

Exerzitienleitung 2017 - 2020

Bewerbung möglich bis 30.4.2017
Der Lehrgang zur Aus-
bildung von Exerzitien-
leiter/innen qualifiziert dazu, Exerzitien zu geben und dabei Einzelne und Gruppen zu begleiten. Der Lehrgang orientiert sich an der Spiritualitat der ignatianischen Exerzitien,
ist aber auch für andere geistliche Traditionen offen.

mehr...


Kurz-Exerzitien für junge Erwachsene

Für wen gehst du?
Ein sinnvolles Leben leben.

mehr...


Gut zu wissen …

Unser Partner für Tisch- und Bettwäsche, VIENNA Textil-
service, wurde mit dem Österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet.

VIENNA leistet durch die Zertifizierung (gemäß UZ – Richtlinie Nr. 70 „Miettextilien – Service“) nach den strengen Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens einen wertvollen Beitrag zu einem umweltschützenden Miet-
wäscheservice. Diese Philosophie wird bei der Schulung der Mitarbeiter, der nachhaltigen Beschaffung von Mietwäsche, dem Ressourcen-schonenden Umgang mit Energie und Wasser sowie einer optimierten Transportlogistik umgesetzt.